โครงการพร้อมอยู่

MoTown Lite

ถนนเพชรเกษม 110 แยก 8 ตำบล หนองค้างพลู
อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลองค์กร

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2536 เริ่มแรกได้ใช้ ชื่อว่าบริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด (เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทภัรนิเวศน์) และเมื่อเดือน สิงหาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ซึ่งจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คิอการนำ บริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2536 เริ่มแรกได้ใช้ชื่อว่าบริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด (เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทภัรนิเวศน์) และเมื่อเดือนสิงหาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

30ปี

ทุกโครงการที่ผ่านมา

สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวทุกระดับ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย รูปลักษณ์ที่สวยงาม บนทำเลศักยภาพ

โดยเฉพาะในเขตปริมณฑลและเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัว

ในทุกระดับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

และปานกลางโดยคำนึงถึงประโยชน์

ในการใช้สอย รูปลักษณ์ที่สวยงาม

บนทำเลศักยภาพโดยเฉพาะในเขต

ปริมณฑลและเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ

ติดต่อขายที่ดิน

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับภัทรเฮ้าส์ฯ

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง
ในความสำเร็จกับภัทรเฮ้าส์ฯ

mission-&-vision​

วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่นพัฒนาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย ให้เป็นแบรนด์ชั้นนำที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย โดยการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีความคุ้มค่า ซึ่งทุกๆครอบครัวสามารถเป็น
เจ้าของได้

พันธกิจ (Mission) กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจในการสร้างชื่อเสียงขององค์กรและแบรนด์สินค้า อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันระยะยาว

วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่นพัฒนาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย ให้เป็นแบรนด์ชั้นนำที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีความคุ้มค่า ซึ่งทุกๆครอบครัวสามารถเป็นเจ้าของได้